صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۸۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۴۸۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۴۸۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۲۱.۵۲ ۱۶۶.۶۸
۴۸۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۵۸) ۰.۴۷ (۸۸.۰۵) ۴۴۷.۲
۴۸۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۷۱ (۰.۵۷) ۱,۲۴۳.۳۸ (۸۷.۴۸)
۴۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۵۴) (۰.۰۲) (۸۵.۹۲) (۶.۳۶)
۴۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۴۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۴۸۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۴۹۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۷۹ ۱.۴۲ ۱,۶۸۳.۳۹ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۴۹۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۲.۳۵ ۱.۰۴ ۴۸۲,۵۳۷.۱۶ ۴,۳۱۷.۳۱
۴۹۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱.۹۹ ۲.۱۵ ۱۳۰,۹۵۳.۶۱ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۴۹۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۶۸ ۱.۵۳ ۴۳,۳۵۳.۷۱ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۴۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۰۳) (۰.۴۲) (۱۱.۱۹) (۷۸.۷۱)
۴۹۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳ ۰
۴۹۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۴۹۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۹۳) (۰.۹۶) (۹۶.۶۹) (۹۷.۰۱)
۴۹۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰.۳۵ (۰.۴۳) ۲۵۴.۵۱ (۷۸.۸۸)
۴۹۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰.۹۷ (۰.۰۲) ۳,۲۹۶.۹۱ (۸.۷۲)
۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰.۸۱ ۱.۷۳ ۱,۷۷۱.۰۸ ۵۲,۳۶۰.۴۹