صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰
۶۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰.۵۳ ۰.۱۴ ۵۸۶.۴۳ ۶۸.۷۴
۶۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (۰.۷۳) (۱) (۹۳.۱) (۹۷.۴۶)
۶۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ (۰.۵۳) (۰.۱۲) (۸۵.۸۱) (۳۶.۴۵)
۶۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۱۹.۸۱ ۱۷.۴۴
۶۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ (۰.۸۲) (۰.۵۶) (۹۵.۱۲) (۸۷.۱)
۶۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۶۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۶۰۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰.۲۸ ۰.۳۵ ۱۷۶.۵۴ ۲۶۳.۰۷
۶۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ (۰.۷۱) (۱.۲۵) (۹۲.۶۳) (۹۸.۹۸)
۶۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ (۰.۱۵) ۰.۴۶ (۴۱.۴۳) ۴۳۳.۴۶
۶۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱.۲۵ ۱.۰۷ ۹,۱۰۹.۶۲ ۴,۸۱۷.۳۱
۶۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۱.۷ ۳ ۴۶,۵۹۱.۷۱ ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۶۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۶۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۶۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۳.۳۵ ۱.۳۴ ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۶۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰.۹۴ ۰.۴۴ ۲,۹۸۴.۷۱ ۳۸۸.۳۷
۶۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱.۱۳ ۰.۳۵ ۵,۹۷۱.۶۴ ۲۶۰.۹۹
۶۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ (۰.۳) (۰.۶۱) (۶۶.۵۵) (۸۹.۲۹)
۶۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰.۳۵ (۰.۱۳) ۲۵۵.۱۳ (۳۶.۷۳)