صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۴۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ (۰.۷۳) (۰.۲۸) (۹۳.۱۵) (۶۴.۶۳)
۶۴۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۶۴۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۶۴۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ (۰.۳۸) ۰.۰۸ (۷۵.۲۵) ۳۵.۳۸
۶۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۰.۹۹ ۰.۵۵ ۳,۵۰۹.۱۴ ۶۲۸.۶۶
۶۴۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ (۱.۵۱) (۲.۲۱) (۹۹.۶۲) (۹۹.۹۷)
۶۴۷ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (۱.۸۲) (۰.۳۳) (۹۹.۸۸) (۷۰.۵۸)
۶۴۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۰.۶۷ ۰.۳۲ ۱,۰۲۴.۹۳ ۲۲۵.۳۶
۶۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۶۵۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۶۵۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۰.۴۳ ۰.۰۹ ۳۷۵.۷۸ ۳۹.۰۴
۶۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۰.۷۹ ۰.۴۵ ۱,۶۹۴.۹۱ ۴۲۴.۰۵
۶۵۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۰.۹۴ ۰.۱۲ ۲,۸۹۰.۲ ۵۶.۷۴
۶۵۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۰.۳۳ (۰.۲۶) ۲۳۵.۵۵ (۶۱.۹۵)
۶۵۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ (۰.۳) ۰.۰۶ (۶۶.۱۵) ۲۴.۹
۶۵۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۵) ۰
۶۵۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۶۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۰.۸۸ ۰.۵۳ ۲,۳۴۱.۱۴ ۵۷۸.۲۸
۶۵۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱.۲۵ ۱.۰۱ ۹,۲۹۰.۱۱ ۳,۸۵۲.۹۷
۶۶۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱.۰۹ ۰.۶۵ ۵,۱۶۶.۱۲ ۹۶۳.۰۷