صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۱۷) (۱.۳۷)
۷۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۳.۲۶) (۶۷.۱۷)
۷۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ (۰.۷۸) ۰.۰۳ (۹۴.۳۲) ۱۳.۵۹
۷۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ (۰.۸۶) (۰.۷۸) (۹۵.۶۶) (۹۴.۱۶)
۷۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ (۱.۸۸) (۰.۵۴) (۹۹.۹) (۸۶.۰۱)
۷۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۷۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ (۲.۰۱) (۱.۲۱) (۹۹.۹۴) (۹۸.۸۳)
۷۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ (۰.۸۱)
۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۸) ۰
۷۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۱۸) (۷۳.۹۱) (۴۸.۲۴)
۷۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ (۲.۰۲) (۱.۲۸) (۹۹.۹۴) (۹۹.۰۹)
۷۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۷۳۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۷۳۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ (۱.۱۲) ۰.۱۳ (۹۸.۳۵) ۵۹.۳۶
۷۳۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۳.۰۷ ۲.۱۹ ۶.۲۴E+۰۶ ۲۷۳,۱۵۷.۷۷
۷۳۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲.۷۲ ۱.۱۴ ۱.۷۷E+۰۶ ۶,۲۴۵.۵۷
۷۳۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ (۲.۲۴) (۲.۵۴) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۷۳۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ (۰.۶۵) ۰.۱۸ (۹۰.۶۴) ۹۴.۶۸
۷۴۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ (۰.۱۸) ۰ (۴۷.۸۹) ۰