صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ (۰.۸۱)
۸۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۸) ۰
۸۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۱۸) (۷۳.۹۱) (۴۸.۲۴)
۸۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ (۲.۰۲) (۱.۲۸) (۹۹.۹۴) (۹۹.۰۹)
۸۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۸۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۸۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ (۱.۱۲) ۰.۱۳ (۹۸.۳۵) ۵۹.۳۶
۸۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۳.۰۷ ۲.۱۹ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۲۷۳,۱۵۷.۷۷
۸۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲.۷۲ ۱.۱۴ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۶,۲۴۵.۵۷
۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ (۲.۲۴) (۲.۵۴) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۸۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ (۰.۶۵) ۰.۱۸ (۹۰.۶۴) ۹۴.۶۸
۸۵۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ (۰.۱۸) ۰ (۴۷.۸۹) ۰
۸۵۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۸۵۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ (۴.۱۴) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۸۵۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ (۲.۵۲) (۱.۴۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۴۸)
۸۵۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۴.۱۴ ۲.۷۸ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳
۸۵۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۳.۲۴ ۲.۴۳ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۲,۵۶۲.۶۶
۸۵۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱.۲ ۰.۴۹ ۷,۶۹۶.۷۸ ۴۸۵.۷۳
۸۵۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۶۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰