صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۸۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ (۴.۱۴) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۸۸۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ (۲.۵۲) (۱.۴۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۴۸)
۸۸۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۴.۱۴ ۲.۷۸ ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳
۸۸۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۳.۲۴ ۲.۴۳ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۲,۵۶۲.۶۶
۸۸۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱.۲ ۰.۴۹ ۷,۶۹۶.۷۸ ۴۸۵.۷۳
۸۸۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸۷ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۸۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰.۲۸ ۲.۲۲ ۱۷۴.۶۴ ۳۰۶,۸۰۱.۹۲
۸۸۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۴.۱۸ ۱.۸۹ ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۱۷۹.۸۹
۸۹۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲.۲۴ ۲.۰۳ ۳۲۶,۹۰۸.۶۸ ۱۵۳,۹۷۲.۳۵
۸۹۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۳.۳۴ ۳.۳۳ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶
۸۹۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۹۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۲.۱۴ ۲.۸۷ ۲۲۹,۰۷۳.۸۳ ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵
۸۹۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۲.۸۴ ۰.۵۵ ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۶۵۱.۹۴
۸۹۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰.۲۲ (۰.۰۷) ۱۲۳.۶۹ (۲۲.۹۶)
۸۹۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ (۱.۱۲) (۰.۱۷) (۹۸.۳۷) (۴۵.۸۱)
۸۹۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ (۰.۱۱) ۰.۰۸ (۳۲.۸۵) ۳۴.۶۵
۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۵۱ ۰