صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۳.۲ ۲.۱۸ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۲۶ ۲.۴۲ ۳۴۸,۴۳۰.۹۹ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۵.۳۸ ۲.۷۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۵۹ ۳.۱۶ ۷۵۲.۷۳ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۷۸ ۳.۵۹ ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۵۳ ۳.۰۸ ۹۰۶,۹۶۶.۱۳ ۶,۵۱۱,۰۶۰.۹
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱.۱ ۰.۳ ۵,۳۵۶.۰۶ ۱۹۹.۷۵
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۴۴ ۰.۲ ۳۹۲.۶۳ ۱۰۹.۹۴
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۳.۳۵ ۲.۵۳ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۹۲۷,۲۶۱.۸۴
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۳۲ ۱.۷۷ ۱۲,۰۴۲.۸۵ ۶۱,۴۱۱.۳۱
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۵۹ ۲.۳۸ ۳۱,۱۵۰.۵۷ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۸۸ ۲.۴۱ ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۵۸۸,۱۹۴.۳۷
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۷۴) ۱۵.۴۳ (۹۳.۲۸)
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۶۶ ۱.۱۲ ۹۸۷.۰۸ ۵,۷۸۸.۲۶
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۱۸ ۳.۶۳ ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰