صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۲.۱۴۳ %۱.۵۰۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۴.۵۳ %۴.۳۶۱
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۸.۰۷۳ %۸.۹۱۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۱۱.۷۶۷ %۱۲.۰۷۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۳۴.۰۲۳ %۴۴.۲۰۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۸۸.۲۱۸ %۹۹.۰۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ %۲۱۷.۵۶۵ %۲۴۸.۱۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۲۲۶۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۷.۱۹)% (۹۷.۴۶)%