دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تغییر مدیران سرمایه گذاری صندوق افق ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مدیران صندوق سرمایه گذاری افق به شرح ذیل تغییر یافت:
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مدیران صندوق سرمایه گذاری افق به شرح ذیل تغییر یافت:

جناب آقای رسول رحیم نیا

جناب آقای حمید یثربی فر

سرکار خانم الهه ظفری

پیوست