ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 168,050 86.04 181,584 83.64 186,730 85.41 195,427 89.96
اوراق 1,009 0.51 1,561 0.71 1,583 0.72 1,610 0.74
وجه نقد 19,267 9.86 26,315 12.12 23,048 10.54 16,629 7.65
سایر دارایی ها 10,593 5.42 11,121 5.12 10,668 4.88 6,993 3.21
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 91,349 46.77 89,981 41.44 85,380 39.05 85,165 39.2
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد